O spoločnosti

Slovak Investment Holding

Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Hlavným cieľom spoločnosti SIH je podpora verejných a súkromných investícií v strategických sektoroch na Slovensku. SIH tento cieľ napĺňa prostredníctvom svojich štyroch základných činností:

Princípy SIH

Filozofiou SIH je podpora finančných nástrojov, ktoré sú založené na návratnej finančnej pomoci. Takáto forma investovania má viacero výhod, medzi ktoré patria:

Revolving – návratná forma finančnej pomoci umožňuje viacnásobné využitie tých istých zdrojov, nakoľko po splatení investície môže SIH tie isté prostriedky opakovane alokovať na nové investičné projekty

Pákovanie / leveraging – znásobovanie celkového investičného objemu tým, že investičné zdroje pod správou SIH mobilizujú zdroje iných investorov, t.j. súkromných alebo medzinárodných inštitúcií

Trhový prístup – kombinácia verejných zdrojov v správe SIH so zdrojmi iných investorov a návratný charakter finančnej pomoci umožňujú investovať bez deformovania hospodárskej súťaže a zamedzujú vytváraniu neprimeranej konkurenčnej výhody

Efektivita – nakoľko finančné zdroje investované pomocou finančných nástrojov sú návratné, konečným užívateľom finančnej pomoci môžu byť len také projekty, ktoré sú dlhodobo finančne udržateľné

Vlastnícka štruktúra

Obrazok