Energetická efektívnosť

Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov

Slovak Investment Holding, a.s., ako správca fondu NDF II., a.s., oznámil začatie obstarávania zákazky „Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov“ v septembri 2017.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2017/S 171-350639 zo 7.9.2017 a Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 z 8.9.2017 pod č. 12722-MDS.

Výber finančných sprostredkovateľov