Výber finančných sprostredkovateľov

Výber Správcov fondov na implementáciu finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.

Slovak Investment Holding, a.s., ako správca fondu NDF II., a.s., oznámil začatie obstarávania zákazky „Výber správcov fondov na implementáciu finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie“ v januári 2018.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2018/S 018-037339 z 26.01.2018 a Vestníku verejného obstarávania č. 20/2018 z 29.01.2018 pod č. 1539-MSS.

Link
Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov

Slovak Investment Holding, a.s., ako správca fondu NDF II., a.s., oznámil začatie obstarávania zákazky „Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov“ v septembri 2017.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2017/S 171-350639 zo 7.9.2017 a Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 z 8.9.2017 pod č. 12722-MDS.

Link
Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee - FLPG)

Slovak Investment Holding, a.s., ako správca fondu NDF II., a.s., oznámil začatie obstarávania zákazky „Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee)“ v júni 2017.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č.2017/S 116-233532 zo dňa 20.6.2017 a Vestníku verejného obstarávania č.122/2017 zo dňa 21.6.2017 pod č.8579-MDS.

Link
Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio Risk Sharing Loan – PRSL)

Slovak Investment Holding, a.s., ako správca fondu NDF II., a.s., ukončil obstarávanie zákazky „Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio Risk Sharing Loan – PRSL) na podporu malých a stredných podnikov“.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2017/S 107-215478 zo dňa 7.6.2017 a Vestníku verejného obstarávania č. 113/2017 zo dňa 8.6.2017 pod č. 8056-MDS.

 

Zmluvná dokumentácia k výberu finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja PRSL

Link