Odpadové hospodárstvo

Výber Správcov fondov na implementáciu finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.

Slovak Investment Holding, a.s., ako správca fondu NDF II., a.s., oznámil začatie obstarávania zákazky „Výber správcov fondov na implementáciu finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie“ v januári 2018.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2018/S 018-037339 z 26.01.2018 a Vestníku verejného obstarávania č. 20/2018 z 29.01.2018 pod č. 1539-MSS.

Výber finančných sprostredkovateľov